Regulamin

Regulamin Sklepu Junior Stars

Sklep internetowy Junior Stars jest prowadzony przez:

Junior Stars Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 68/410, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 478773, NIP: 5322046683, REGON 146904530, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł. zwaną dalej „Spółką”

SŁOWNICZEK:

Sklep Internetowy juniorstars.pl – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.juniorstars.pl.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego juniorstars.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego juniorstars.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym juniorstars.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego juniorstars.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym juniorstars.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego juniorstars.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego niezbędny jest:
 3. a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
 4. b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego juniorstars.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Spółka (w dopuszczalnym przez prawo zakresie) nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu juniorstars.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu juniorstars.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • 2 Rejestracja
 1. W celu rejestracji (założenia konta) w Sklepie Internetowym juniorstars.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować regulamin juniorstars.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem   KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444
 • 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego juniorstars.pl
 1. Logowanie do Sklepu Internetowego juniorstars.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanego przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 2. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego juniorstars.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym juniorstars.pl. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
 3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego juniorstars.pl mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem poczty email biuro@juniorstars.pl.
 4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
 6. a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym juniorstars.pl . W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym juniorstars.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
 • 4 Informacje o produktach
 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego juniorstars.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego juniorstars.pl: a)zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 3. b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta od wartości oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • 5 Warunki i czas realizacji zamówień

1.Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego juniorstars.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Wysyłka zakupionego towaru następuje od poniedziałku do piątku, po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sklepu Internetowego juniorstars.pl. Jeśli zamówienie i wpłata wpłyną do godziny 12:00, (od poniedziałku do piątku), towar jest wysyłany tego samego dnia.

 1. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej SIÓDEMKA. Czas oczekiwania na przesyłkę w przypadku InPost 1-2 dni robocze, kurier SIÓDEMKA – 1-2 dni robocze, Poczta Polska 2-5 dni robocze.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie juniorstars.pl może odbywać się przez:
 3. a) zalogowanie na swoje konto na stronie sklepu juniorstars.pl;
 4. b) bez zalogowania i rejestracji nowego konta
 5. W ramach jednego zamówienia Klient może zamawiać produkty z różnych kategorii produktowych.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty.
 8. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 • 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski, za które zapłaty można dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
 • 7 Warunki reklamacji
 1. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację (w ciągu 14 dni od otrzymania), jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Spółki i opisem reklamacji.
 2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • 8 Warunki gwarancji
 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka udziela gwarancji na produkty sprzedawane pod logo firmy Junior Stars.
 • 9 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 1. Klient, nabywający produkt ma 14 dni na jego zwrot (od dnia otrzymania zakupionego produktu) bez podania przyczyny. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu sklepowi juniorstars.pl produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Spółka zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta opłatę.
 • 10 Zwrot należności Klientom
 1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
 2. a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 3. b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem InPost, Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
 4. c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 5. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta).
 6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 7. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki.
 • 11 Dane osobowe
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym juniorstars.pl, i w procesie dokonywania zakupów. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym juniorstars.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Junior Stars sp. z o.o. z siedzibą w Lipowie (05-408) przy ulicy Wierzbowej 28M, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 478773, NIP: 532 204 66 83, REGON 146904530
 3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym juniorstars.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody (§12 niniejszego regulaminu), również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego juniorstars.pl poświęconej polityce prywatności.
 • 12 Newsletter

1.Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego juniortars.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

2.Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter).

 • 13 Postanowienia końcowe
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego juniorstars.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. W dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 5. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego juniorstars.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy juniortars.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego juniorstars.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.